Your Secu­re Cloud GmbH

Siche­re Drop­box-Alter­na­ti­ve aus Deutsch­land

Cloud-Sys­tem

Your Secu­re Cloud bie­tet einen qua­li­ta­ti­ven und siche­ren Cloud-Spei­cher aus Deutsch­land mit optio­na­ler Ende-zu-Ende Ver­schlüs­se­lung.

Zusätz­li­che Leis­tun­gen

 • Schu­lun­gen
 • Out­sour­cing
 • Bera­tung

Ein­satz­be­rei­che

 • Mar­ke­ting
 • Ver­trieb
 • Kun­den­dienst
 • For­schung
 • Pro­duk­ti­on
 • Logis­tik
 • Pro­dukt­ent­wick­lung
 • Beschaf­fung
 • Per­so­nal­ma­nage­ment
 • Buch­hal­tung
 • Instand­hal­tung
 • Con­trol­ling
 • Qua­li­täts­ma­nage­ment
 • Com­pli­an­ce
 • Kom­mu­ni­ka­ti­on
 • Ener­gie­ma­nage­ment

Cloud-Diens­te

 • Datei­spei­cher

Mobil­fä­hig­keit

 • App
 • Respon­si­ve
 • Por­ta­ble / Mobil
 • Off­line Nut­zung

Preis­über­sicht

Bran­che

 • Bran­chen­über­grei­fend

Cloud-Ser­vice-Modell

 • Soft­ware-as-a-Ser­vice (SaaS)

Zer­ti­fi­zie­rung

 • ISO 27001

Daten­ver­ar­bei­tungs­stand­ort

 • Deutsch­land

Min­dest­an­for­de­run­gen

 • 1 MBit/s

Daten­si­cher­heit

 • Ver­schlüs­se­lung
 • Back­ups
 • Authen­ti­fi­zie­rung
 • Aktu­ells­ter Viren- und Fire­wall­schutz
 • Moni­to­ring

Kon­takt­da­ten des Cloud-Anbie­ters

Your Secu­re Cloud GmbH

Mar­cus Mül­ler

Kon­rad-Stör-Stra­ße 3, 90455, Nürn­berg, DE

+49 911 70 100 77 0

kontakt@yoursecurecloud.de

www.yoursecurecloud.de